Thuê Server Riêng

Dell R620 50 Available

Tặng server khi thuê đủ 24 tháng
Tặng 32Gb RAM khi thanh toán 6 tháng

  • 2 x E5-2670 ( 16 Cores 32 threads) CPU
  • 32 GB DDR3 Ecc Reg RAM
  • 2 x 240Gb SSD SSD
  • 1 Gbps Network port
  • 200 Mbps Network trong nước
  • 10 Mbps Network Quốc tế
  • 01 IPv4